Cel główny:

 

profilaktyka i wczesne rozpoznawanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu oraz przemijających ataków niedokrwiennych (TIA) u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat)

 

 

Cele szczegółowe:

 

-upowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych i objawów udaru mózgu

-zaspokojenie potrzeb edukacyjnych pacjentów POZ w zakresie wzorców zdrowego trybu życia

-wzmocnienie współpracy pomiędzy pacjentami, podmiotami leczniczymi na poziomie POZ i AOS oraz organizacjami pacjenckimi i szpitalem

 

 

Zgłoszenia do programu odbywają się dwutorowo:

 

1Lekarz POZ – typuje za pomocą „checklisty” ok. 30 pacjentów w wieku 40-65 lat, posiadających czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu

2Zgłoszenie samodzielne – w wyniku działań edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do grupy docelowej (ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych)

 

 

 

Kwalifikacja uczestników do programu:

 

Do programu badań profilaktycznych kwalifikowani są w szczególności pacjenci, u których na podstawie badania za pomocą „checklisty” zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, które w największym stopniu zagrażają wystąpieniem udaru mózgu (osoby palące papierosy, nadużywające alkoholu, z otyłością brzuszną, nadciśnieniem tętniczym oraz migotaniem przedsionków)

 

 

 

Kompleksowa diagnostyka realizowana przez AOS:

 

-badanie neurologiczne

-morfologia krwi z rozmazem

-pomiar glikemii, lipidogram, EKG spoczynkowe - u pacjentów, którzy zgłosili się samodzielnie

-holter EKG

-echo serca

-badanie neuroobrazowe (KT głowy)

-badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych

 

 

 

W ramach prowadzonego programu pacjenci mają możliwość zakończenia udziału na każdym jego etapie. Po zakończeniu udziału w programie będą oni mogli korzystać z działań informacyjnych i szkoleniowo-edukacyjnych podczas każdej wizyty u lekarza POZ. Pacjenci, u których zostaną wykryte czynniki ryzyka wymagające specjalistycznego leczenia, po badaniu przez lekarza POZ, a następnie w AOS będą kierowani i leczeni w ramach kontraktu z NFZ.