W dniu 15/01/2018 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim”.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie : Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. 

w ramach osi priorytetowej: V Wsparcie dla obszaru zdrowia,

w ramach działania: 5.1 Programy profilaktyczne,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1 566 967,90 PLN 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 566 967,90 PLN

w tym:

 84,28% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 1 320 640,54 PLN

15,72% wydatków kwalifikowalnych stanowi dotacja celowa z MZ: 246 327,36 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 08.01.2018- 31.03.2020