Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Poprawa wykrywalności i profilaktyki w obszarze chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65lat) na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

1Zwiększenie wczesnego wykrywania osób z grup ryzyka wystąpienia chorób naczyń mózgowych u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat). 

2Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych pacjentów POZ w zakresie wiedzy dotyczącej wzorców zdrowego stylu życia, czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych i objawów udaru mózgu.

3Zwiększenie oddziaływania profilaktyki pierwotnej i wtórnej w okresie realizacji i na terenie realizacji programu wśród osób w wieku 40-65 lat z grup ryzyka poprzez wczesną diagnozę i realizację badań ogólno-internistycznych, upowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości dotyczącej czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych i objawów udaru mózgu wśród pacjentów POZ poprzez 
- opracowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-szkoleniowo-edukacyjnych związanych z chorobami naczyń mózgowych na terenie realizacji projektu.

4Identyfikacja i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych pracowników ochrony zdrowia (lekarzy i pielęgniarek) w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób naczyń mózgowych poprzez opracowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz opracowanie strony internetowej z materiałami wspomagającymi prowadzenie profilaktyki. 

5Wdrożenie etapu pogłębionej diagnostyki chorób naczyń mózgowych odbywającej się w warunkach AOS u osób ze stwierdzonymi objawami przemijających zaburzeń krążenia mózgowego (TIA). 

6Wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami realizującymi działania profilaktyczne tj.: podmiotami leczniczymi na poziomie POZ i AOS oraz szpitalem klinicznym.